.

Stig L. Andersson

Stig L. Andersson

Short formats

Stig L. Andersson

Stig L. Andersson

Dette studio visit hos Stig L. Andersson er produceret for Ny Carlsbergfondet i anledning af deres årlige prisfest, som hylder personer, der yder en særlig indsats i kunstens tjeneste og for det danske kunst- og museumslandskab. Grundvilkåret for denne produktion er, at den er produceret på én dag.

Landskabsarkitekt Stig L. Andersson modtog Ny Carlsbergfondets Hæderslegat 2023 og fra talen, der motiverede uddelingen, blev der på bestyrelsens vegne sagt:

”Dit projekt har fået en ny sense of urgency, for en forbrugende civilisation har været blind og arrogant over for jordens ressourcer. Det er os, der er problemet. Den vilde bynatur, som du arbejder med, giver biologisk værdi for planter, dyr og mennesker – øget biodiversitet og mere resiliente samfund. Den giver også social værdi og gør mennesker sundere, gladere og mindre stressede, uanset social og kulturel baggrund.

Den kan bidrage til at håndtere regnvand, sikre mod stormflod, levere temperaturfald og optimerede mikroklimaer. Og sidst men ikke mindst så kan den give os sanselige, fysiske og psykologiske oplevelser, når vi hører fuglene synge, mærker træernes forrådnelse eller dufter den friske luft efter styrtregn.”

...

Stig L. Andersson

This studio visit with Stig L. Andersson was produced for The New Carlsberg Foundation's Art Awards 2023, which celebrates individuals who make a special contribution to the arts and to the Danish art and museum landscape. The condition for this production was that it was produced in just one day.

Landscape architect Stig L. Andersson received The New Carlsberg Foundation's Honorary Award 2023 and from the speech that motivated the award, on behalf of the board, it was said:

"Your project has gained a new sense of urgency, as a consuming civilization has been blind and arrogant towards the earth's resources. We are the problem. The wild urban nature you work with provides biological value for plants, animals, and humans - increased biodiversity and more resilient communities. It also provides social value and makes people healthier, happier, and less stressed, regardless of social and cultural background.

It can help manage rainwater, protect against storm surges, provide temperature drops and optimized microclimates. And last but not least, it can give us sensory, physical, and psychological experiences when we hear the birds sing, feel the decay of the trees, or smell the fresh air after a heavy rain."

———————————

YEAR: 2023
CAST: Stig L. Andersson
PRODUCER: Sophie Kampmann
DIRECTOR: Mads Jørgensen
EDITOR: Esben Thode Schultz
DURATION: 04:05 min
LANGUAGE: Danish